Cele

Celem głównym realizacji projektu jest polepszenie jakości obsługi pacjentów zgłaszających się do szpitali Województwa Zachodniopomorskiego. Uruchomienie platformy sprzętowo-programowej może przyczynić się do zwiększenia szybkości i jakości prowadzenia badań oraz wykonywania opisów diagnostycznych. Działania te umożliwią skrócenie czasu od badania do opisu tegoż badania. Dodatkowo skojarzenie poprzez system ośrodków wykonujących badania diagnostyczne z wysokiej klasy specjalistami opisującymi badania może zapewnić taką usługę szpitalom, w których takie opisy nie mogą być wykonywane. Dzięki temu możliwe będzie zaoferowanie przez te pierwsze ośrodki usług dotychczas niedostępnych dla ich pacjentów. Wykorzystanie specjalnie zabezpieczonych transmisyjnych kanałów Internetowych dodatkowo znacznie skróci czas niezbędny do wykonania takich czynności.

Nasz projekt jest ukierunkowany na stworzenie infrastruktury sprzętowej i aplikacyjnej służącej wymianie danych medycznych a w szczególności danych obrazowych pomiędzy szpitalami celem wykonania specjalistycznych diagnoz zdalnych. Do tego celu wykorzystywany jest system MEDEOS (MEDical Expertise Ordering System) stworzony przez zespół ZUT w ramach projektu transgranicznego.

Z Systemu MEDEOS korzysta dwóch aktorów: zleceniodawca wysyłający zlecenie oraz konsultant dokonujący opisu badania. Przewiduje się możliwość istnienia wielu zleceniodawców oraz wielu konsultantów w jednej sieci współpracy. Sieć współpracy jest zbiorem wszystkich węzłów na których działa System i które zostały skonfigurowane do komunikacji miedzy sobą, tworząc sieć powiązań. Składa się ona przynajmniej z jednego węzła typu klient i jednego węzła typu serwer. W ramach jednego węzła może być realizowana jednocześnie funkcjonalność klienta jak i serwera.

Efekty

W wyniku realizacji projektu wystąpi szereg korzyści zarówno dla sektora zdrowia, pacjentów a także dla całego Województwa Zachodniopomorskiego. Z uruchomionego systemu skorzystają zarówno mieszkańcy województwa jak i pracownicy jednostek opieki zdrowotnej. Do głównych benefitów płynących z realizacji projektu należy zaliczyć:

  • zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej
  • poprawa dostępności do informacji
  • wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia i przyczyni się do rozwijania społeczeństwa informacyjnego
  • zwiększone zostanie bezpieczeństwo przechowywanych danych
  • standaryzacja rozwiązań
  • powstanie ośrodka kompetencji i rozwoju telemedycyny
  • system będzie miał otwartą architekturę oraz interfejsy zdefiniowane na podstawie otwartych standardów pozwalającą na efektywną kosztowointegrację z innymi systemami
  • projekt ma charakter innowacyjny i modelowy i posłuży on jako wzorzec dla dalszych rozwiązań w zakresie telemedycyny

Projekt ma charakter pilotażowy, objętych nim będzie 10 ośrodków ochrony zdrowia średnio 2 specjalistów w każdym ośrodku. Zakłada się, iż podmioty te będą prowadziły stałą współpracę w zakresie realizacji usług specjalistycznych przy użyciu udostępnionego narzędzia.

Realizacja projektu nie będzie powodowała zysku, ze względu na to iż projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym a publicznym. W wyniku tego nie wystąpi pomoc publiczna. Na etapie realizacji projektu nie będzie żadnych przychodów, a na etapie eksploatacji przychody projektu nie będą przewyższały kosztów eksploatacji.
W wyniku realizacji projektu nie wystąpi zakłócenie konkurencji ze względu na to iż efektem projektu będzie świadczona usługa publiczna, która nie powoduje zakłócenia konkurencji.

telemed